پردیس شهید مقصودی همدان (برادران )

نشریه پیام مشاور شماره 208 منتشر شد:

نشریه مشترک دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم و مرکز مشاوره سال نوزدهم خرداد1398

نشریه پیام مشاور شماره 208 منتشر شد:

نشریه مشترک دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم و مرکز مشاوره سال نوزدهم خرداد 1398

 

" روز جهانی بدون دخانیات ، باورهای غلط و مدیریت زمان در ایام امتحانات"

 

نشریه را از ضمیمه همین فایل دریافت نمایید