پردیس شهید مقصودی همدان (برادران )

اطلاعیه شماره 1 امتحانات

دانشجوی محترم

بعد از خروج اولین نفر از جلسه امتحان طبق مقررات امکان ارائه برگه به کسانی که  تاخیر در ورود به جلسه داشته باشند به هیچ وجه مقدور نیست لطفا اصرار نکنید.

 

دانشجویان عزیز به موارد ذیل عنایت داشته باشید.

به همراه داشتن وسایل جانبی اعم از کتاب، جزوه، یادداشت و تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه امتحان توسط دانشجویان ممنوع بوده و تخلف امتحانی محسوب می گردد. دانشجویان باید قبل از ورود به جلسه امتحان تلفن همراه خود را به همکار حاضر در سایت اداری به امانت بسپارند.

دانشجویان باید در محل تعیین شده  و در صندلی مخصوصی که در کارت ورود به جلسه مشخص شده بنشینند. در غیر اینصورت برای دانشجو یا مهارت آموز غیبت لحاظ می شود.

کارهای عملی یا تحقیقی خود را با هماهنگی با نماینده کلاس تحویل استاد دهید مسئولین آموزش از پذیرفتن آنها در ایام امتحانات معذورند.

از ورود دانشجویانی که تاخیر داشته باشند به جلسه امتحان جلوگیری خواهد شد.

برای غایبین امتحان نمره صفر لحاظ می گردد در صورت داشتن بیماری یا عذر پزشکی که منجر به عدم حضور در جلسه امتحان شود گواهی و اسناد پزشکی خود را که به تایید پزشک معتمد آموزش و پرورش هم رسیده است باید تا 48 ساعت تحویل آموزش دهید تا آن درس در صورت موافقت شورای آموزشی پردیس حذف آموزشی شده و نمره صفر لحاظ نگردد.

به منظور ثبت حاضری در تمام جلسات دانشجو موظف است قسمت مربوط به خود را در صورتجلسه عکس دار امضا نماید در صورتی که صورت جلسه به شما ارائه نشده است مراتب را جهت پیگیری به مراقب خود اطلاع دهید.