تماس با ما

آدرس : همدان ـ میدان هگمتانه ـ خ شهید توپچی ـ دا نشگاه فرهنگیان  ـ پردیس شهید مقصودی ( برادران)

کد پستی : 6513666157           تلفن :  3- 34224070

دور نگار دبیرخانه : 34239515

دور نگار ریاست : 34220199

راهنمای تلفن واحدهای اداری ـ آموزشی

 

شماره

نام واحد

شماره

نام واحد

  0
    111    
112

تلفن خانه

146

حراست

113

تکثیرات

150

کارشناس پژوهش

114

هوشمند سازی

151

کارشناس مسئول آموزش

115

کارشناسی گروه های آموزشی

152

کارشناس امور سامانه آموزش

116

گروه آموزش زبان انگلیسی

153

کارشناس امور فارغ التحصیلان

117

گروه آموزش الهیات و معارف اسلامی

154

امور کلاس ها و استادان

118

گروه آموزش ریاضی

155

خدمات ساختمان آموزش

119

گروه آموزش تربیت حرفه ای

156

آزمایشگاه

120

گروه آموزش علوم اجتماعی

160

انتظامات

121

گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

162

انبار

126

دبیرخانه

164

آشپزخانه

127

بایگانی و امور دفتری استان

168

اتوماسیون تغذیه

128

کارشناسی منابع انسانی

173

سرپرستی شبانه روزی بلوک 3

129

روابط عمومی

174

تأسیسات

130

اداره منابع انسانی و امور عمومی

177

سرپرستی شبانه روزی بلوک 7

131

اداره طرح برنامه بودجه و امور مالی

201

کارشناسی فرهنگی اجتماعی پردیس

132

حسابداری

203

کارشناسی تربیت بدنی

133

کارپردازی

204

کارشناس مسئول امور دانشجویی

کارشناس بهداشت و تغذیه

134

اداره نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

206

کتابخانه

136

اداره امورآموزشی و پژوهشی

209

امور دفتری و بایگانی (ساختمان ابن سینا )

137

اداره امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی

213

بسیج دانشجویی

140

ریاست دانشگاه

215

کارشناس مالی دفتر نهاد رهبری

142

مسئول دفتر ریاست

218

مسئول نهاد رهبری

143

معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

226

سرایداری

145

معاون هماهنگی استان و توسعه منابع و امور دانشجویی پردیس

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 100898

تعداد بازدید: 1099 | آخرین بازدید: