بسیج کارمندان در دانشگاه فرهنگیان همدان، پایگاه خواهد داشت

بسیج کارمندان در دانشگاه فرهنگیان همدان، پایگاه خواهد داشت. در جلسه ی هماهنگی که روز سه شنبه 97/03/08 به همین منظور تشکیل شده بود، مقرر گردید؛ کارکنان دانشگاه فرهنگیان همدان در قالب بسیج کارمندان استان ساماندهی و فعالیت نمایند.


| شناسه مطلب: 106739

تعداد بازدید: 161 | آخرین بازدید: